Άδεια λειτουργίας Καταστήματος 

ΤΗΛEΦΩΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ : 2314.001.649  

ΚΙΝΗΤΟ : 6986.113.503


Έκδοση Αδειών Λειτουργίας Καταστημάτων

Στην έδρα του Καταστήματος θα πρέπει να τηρούνται τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Το αποδεικτικό γνωστοποίησης
  2. Κάτοψη του καταστήματος σε κλίμακα 1:50, στην οποίο θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι
  3. βεβαίωση μηχανικού ότι πληρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις στο κατάστημα
  4. Άδεια έγκρισης εισόδου − εξόδου, εφόσον απαιτείται
  5. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται
  6. Άδεια Υγειονομικής υπηρεσίας (για υγειονομικού ενδιαφέροντος)
  7. Η άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής, εφόσον υπάρχει. 
  8. Η άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον υπάρχει

Τεχνικό Γραφείο, Τ :  2314.001.649