Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων

Ασχολούμαστε με την έκδοση Αδειών Γνωστοποίησης Λειτουργίας Επιχειρήσεων 

Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος
Άδεια Λειτουργίας Σταθμού Εξυπηρέτησης Οχημάτων
Άδεια Λειτουργίας Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων

Στην έδρα του Καταστήματος σας θα πρέπει να τηρούνται τα εξής δικαιολογητικά: 

  1. Το αποδεικτικό γνωστοποίησης
  2. Κάτοψη του καταστήματος σε κλίμακα 1:50, στην οποίο θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι
  3. βεβαίωση μηχανικού ότι πληρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις στο κατάστημα
  4. Άδεια έγκρισης εισόδου − εξόδου, εφόσον απαιτείται
  5. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται
  6. Άδεια Υγειονομικής υπηρεσίας (για υγειονομικού ενδιαφέροντος)
  7. Η άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής, εφόσον υπάρχει.
  8. Η άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον υπάρχει